Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Nadměrný rybolov v egyptském Středozemním moři: Nová studie vyzývá k naléhavým opatřením na záchranu rybolovu

Středozemní moře je jedním z nejrozmanitějších a nejproduktivnějších mořských ekosystémů na světě. Žije zde více než 17 000 druhů ryb a bezobratlých živočichů.
Tato bohatá biologická rozmanitost je však ohrožena nadměrným rybolovem, znečištěním, degradací stanovišť, změnou klimatu a invazními druhy.


Mezi zeměmi, které sousedí se Středozemním mořem, má Egypt dlouhou historii a tradici rybolovu, která sahá až do starověku. Egyptský středomořský rybolov
přispívá k potravinové bezpečnosti, obživě a ekonomice milionů lidí, zejména v pobřežních oblastech.


Nová studie vědců z iniciativy Sea Around Us na Univerzitě Britské Kolumbie a Arabské akademie pro vědu, technologie a námořní dopravu však odhalila, že
egyptský středomořský rybolov naléhavě potřebuje lepší řízení, jinak nebude zajištěna jeho udržitelnost a odolnost.

Století nadužívání


Studie zveřejněná v časopise Ocean and Coastal Management rekonstruovala za použití různých zdrojů a metod úlovky mořského rybolovu v Egyptě ve
Středozemním moři v letech 1920 až 2019. Výsledky ukázaly, že během tohoto období bylo z egyptských vod Středozemního moře vyloveno 3,8 milionu tun ryb a
bezobratlých, přičemž hlavní vrcholy a poklesy byly způsobeny různými faktory. Studie identifikovala čtyři hlavní fáze vývoje egyptského středomořského rybolovu:

Fáze raného vývoje (1920-1949)


Charakterizovaná nízkou intenzitou rybolovu, lov se zaměřoval na druhy žijící při dně moře, jako je štikozubec obecný či parma obecná.

Fáze rozvoje (1950-1969)


Vyznačovala se rychlým nárůstem intenzity rybolovu v důsledku vývoje nových lovných zařízení (např. košelkových nevodů a dlouhých lovných šňůr), jakož i
zavedením motorových člunů. V této fázi došlo také k posunu cílových druhů od druhů žijících při dně k druhům pelagickým (ryby žijící při mořské hladině), jako jsou
sardinky, ančovičky a makrely.

Fáze úpadku (1970-1989)


Je charakterizovaná prudkým poklesem úlovků a intenzity rybolovu, zejména v důsledku výstavby Asuánské přehrady v roce 1964, která zablokovala tok živin z
Nilu do moře, což ovlivnilo produktivitu a rozmístění rybích populací. V této fázi došlo také k poklesu kvality a množství míst pro vykládku ryb a k politické a
hospodářské nestabilitě.

Fáze kolísání (1990-2019)


Období vyznačující se oživením a stabilizací úlovků a intenzity rybolovu v 90. letech 20. století, po níž následoval další pokles v letech 2000 a 2010 v důsledku
nadměrného využívání rybolovu, zhoršování životního prostředí, změny klimatu a zvýšenému výskytu invazních druhů. V této fázi došlo také k diverzifikaci odvětví
rybolovu, objevila se akvakultura, rekreační rybolov a ekoturistika. Studie rovněž zjistila důkazy o lovu v potravním řetězci, což je jev, k němuž
dochází, když se rybáři zaměřují na větší a cennější druhy na vyšších trofických úrovních (pozicích v potravním řetězci), vyčerpávají jejich zásoby a poté se
přesouvají k menším a méně cenným druhům na nižších trofických úrovních. Výzkumníci vypočítali ukazatel zvaný mořský trofický index (MTI), který měří
průměrnou trofickou úroveň úlovku. Zjistili, že MTI klesl z hodnoty 3,6 v roce 1920 na 2,8 v roce 2019, což ukazuje na ztrátu biologické rozmanitosti a zdraví
ekosystému. Dospěli tak k závěru, že egyptský středomořský rybolov čelí mnoha výzvám, které vyžadují naléhavá opatření ze strany rybářů i manažerů a doporučili
řadu opatření. Rovněž zdůraznili potřebu regionální a mezinárodní spolupráce mezi středomořskými zeměmi, jakož i s příslušnými organizacemi, jako je Organizace
OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) a Středomořská vědecká komise (CIESM). Zdůraznili,
že Egypt musí hrát klíčovou roli při ochraně a řízení mořských zdrojů Středozemního moře, neboť má nejdelší pobřeží a největší počet obyvatel ze
středomořských zemí.


Studie je součástí celosvětové iniciativy Sea Around Us, jejímž cílem je poskytnout přesnější a komplexnější údaje o celosvětovém rybolovu, které mohou být
podkladem pro šetrnější a modernější přístup v rámci udržitelného řízení rybolovu.

Autor: Stanislav Makovický, zdroj: Seaaroundus.com, Titulní obrázek: Pixabay.com/Leolo212